Új jogi szakkönyvek - Bíbor Kiadó

Paksy Máté -  A jogászi értelem egysége, hangjai sokféleségében értekezések a modern jogi gondolkodásról

Bíbor Kiadó; B/5; 192 oldal, ragasztott
ISBN: 978-615-5536-77-9
ISSN: 1219-8471
 
Jelentsen bármit is "tudomány" - a filozófia szigorú tudomány, s a jogfilozófus sem engedheti meg magának sem a kinyilatkoztatást, sem pedig a mellébeszélést. A racionalista jogfilozófia e minimumába ugyanakkor belefér a posztmodernnek tekintett problémahalmaz is. A jogelmélet művelésekor ezért nem is szükséges ragaszkodni egy "alapszöveg" vagy "alapító" aktus létéhez, sem pedig ahhoz az elgondoláshoz, hogy az egyes jogi kultúrák szükségszerűen kötődnek egymáshoz. A gyanú ugyanakkor megmarad, hogy valamilyen átfedés, valamilyen deliberáció vagy egyetemes jogi nyelvtan azért biztosan lehetséges, miközben a racionalista, vagyis a rációra hivatkozó jogfilozófia többször, többféle formában, többféle elbeszélésként született meg. Számtalan szerző nélküli, elvarratlan szegélyű, s mégis "fundamentálisnak" tekintett textúránk van. Ezeket érdemes tanulmányozni, hiszen nincs olyan jogrend a világon, amiről ne lehetne bemutatni, hogy van vagy volt valamilyenféle elismerési szabálya vagy egy hipotetikus alapnormája. S aki e munkát helyesen végzi, végül meghallhatja akár a polifonikusan megszólaló jogászi ész hangját is.

Dr. Kondorosi Ferenc – Dr. Muhoray Árpád: Katasztrófák kora 

Bíbor Kiadó, 2019, 144 p, B/5, keménykötés
ISBN 978-615-5536-72-4

Dr. Muharay Árpád nyugalmazott polgári védelmi vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének egyetemi docense és dr. Kondorosi Ferenc egyetemi tanár, jogászprofesszor közös könyvükben a katasztrófák világába kalauzolják el az olvasókat, az egyén szemszögéből vizsgálva a biztonsági kihívásokat, a kockázati társadalom vadhajtásait.

A kötet szerzői az új katasztrófavédelmi törvény fókuszán keresztül ismertetik az emberekre leselkedő egyes elemi csapásokat, természeti veszélyeket, továbbá a civilizációs eredetű ipari szerencsétlenségeket, rávilágítva egyszersmind a védekezés lehetőségeire is. Meggyőződésük szerint az emberiségre váró, esetenként a világvégét idéző katasztrófák közül sokfajta veszély rendkívül közeli és konkrét. Éppen ezért a tábornok és a jogtudós úgy látja, itt az ideje, hogy a fenyegető körülményeket a társadalmak békéjéért, biztonságáért felelős államok és vezetőik felismerjék, hatásukat elhárítsák vagy enyhítsék.

A könyv zárófejezete Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai következményekkel járó ipari szerencsétlenségének, a vörösiszap-katasztrófának torokszorító, hallatlanul izgalmas mentési, mentesítési és helyreállítási munkálatait mutatja be.


Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel - Nagy Anita

Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel / Nagy Anita - Miskolc, Bíbor Kiadó, 2017, 446p, A/5, kartonált 
ISBN 978-963-5536-33-5

Tartalom:

I. Fejezet: BEVEZETÉS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGBA

1. A büntetés-végrehajtási jog funkciója, fogalma
2. A büntetés-végrehajtási jog forrásai
3. A büntetés-végrehajtás nemzetközi egyezményekben
4. A büntetés-végrehajtás rövid történeti fejlődése hazánkban

II. Fejezet: A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNY ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
1. A büntetés-végrehajtási jog feladata
2. A büntetés-végrehajtási törvény hatálya
3. A büntetés-végrehajtási jogviszony
4. A sértett jogainak és érdekeinek védelme

III. Fejezet: JOGÉRVÉNYESÍTÉS
1. Végrehajtást felelős szerv eljárása kérelemre
2. Végrehajtást felelős szerv döntése elleni panasz
3. Végrehajtást felelős szerv döntése elleni bírósági felülvizsgálat
4. Büntetés-végrehajtási bíró döntése elleni fellebbezés
5. Kereset
6. Sui generis jogorvoslat – kártalanítás

IV. Fejezet: A SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA
1. Szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja és alapelvei
2. Befogadási eljárás
3. Szabadságvesztés végrehajtásának rendje
4. Szabadságvesztés végrehajtási rendje és érvényesítésének eszközei
5. Különleges fogvatartotti csoportok végrehajtási sajátosságai
6. Az elítélt jogi helyzete
7. Az elítéltek reintegrációja hazánkban és Európában
8. Az elítéltek szabadítása és utógondozása
9. Az elítéltek szabadítása - külföldi kitekintés
10. Az elzárás végrehajtása

V. Fejezet: NEM SZABADSÁGVESZTÉSSEL JÁRÓ BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA
1. A közérdekű munka végrehajtásának jellemzői
2. A pénzbüntetés végrehajtása
3. A foglalkozástól való eltiltás végrehajtása
4. A járművezetéstől eltiltás végrehajtása
5. A kitiltás végrehajtása
6. A sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtása
7. A kiutasítás végrehajtása
8. A közügyektől eltiltás mellékbüntetés végrehajtása

VI. Fejezet: A BÜNTETŐJOGI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA
1. Megrovás végrehajtása
2. Próbára bocsátás végrehajtása
3. A jóvátételi munka végrehajtása
4. A pártfogó felügyelet végrehajtása
5. Az elkobzás foganatosítása
6. A vagyonelkobzás végrehajtása
7. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
8. A kényszergyógykezelés végrehajtásának sajátos szabályai
9. A javítóintézeti nevelés végrehajtása

VII. Fejezet: A SZEMÉLYES SZABADSÁGOT KORLÁTOZÓ KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA
1. Az őrizetbe vétel foganatosítása
2. Az előzetes letartóztatás végrehajtása
3. Az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtása

VIII. Fejezet: A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS JOGÁLLAMI KONTROLLRENDSZERE
1. A büntetés-végrehajtás kontrollrendszere általában
2. A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete
3. A büntetés-végrehajtási bíró feladatai és eljárása
4. Civil, vagy társadalmi kontroll

IX. Fejezet: MAGYAR BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÍTÉLETEIBEN
1. Emberi Jogok Európai Bírósága
2. A túlzsúfoltság a nemzetközi instrumentumokban
3. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és a túlzsúfoltság
4. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és a tényleges életfogytigtartó szabadságvesztés
5. Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárása – Bob-Dogi és Balogh ügy

Felhasznált irodalom
Mellékletek

JOGI ALAPFOGALMAK - Szabó Miklós

Szabó Miklós / Jogi alapfogalmak Miskolc, Bíbor Kiadó Bt., 2012, B/5, 253p, ISBN: 978-963-9988-47-7 ISSN: 1219-8471

Kötetünk három fő részből áll. Az első rész a jog statikáját tekinti át: azt, ahogy a jog intézményrendszere a legelemibb építőkövekből, a jogi normákból felépül, s a legkülönfélébb szinteken – a jogintézmények, jogágak, jogrendszerek, jogcsaládok szintjén – megszerveződik.

A második rész a jog dinamikájával foglalkozik. Itt azt a szempontot vezetjük be, hogy egyrészt a jog anyaga nem egyszer s mindenkorra adott, hanem folyamatos változás alatt áll, másrészt pedig a jog valamire „való”, valamilyen funkciót betölt a társadalmi összműködés egészében.
Megismerkedünk tehát a főbb jogképződési módokkal, a jog érvényesülésének csatornáival, s azokkal a jelenségekkel, amelyekben a jog szabályozó funkciója beteljesül: a jogviszonyokkal és a jogi felelősséggel.

Végezetül a harmadik rész a jog struktúrája felé irányítja a figyelmet, azon erő felé tehát, amely a jog egész intézményrendszerét meghatározza. Ez az erő: az állam. Ahogy a jogról szólva a modern jogrendszerekről beszélünk – melyek egyenrangú tagja a magyar jogrendszer is –, úgy az állam vizsgálata is a napjainkban uralkodó modern államra korlátozódik. Áttekintjük ennek keletkezés- és fejlődéstörténetét, szervezetrendszere felépülésének meghatározó tényezőit, s a sokféle állami berendezkedés között rendet teremtő osztályozás szempontjait. Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások és az Európai Unió tagságának elnyerése módosításokat tett szükségessé a használt fogalmakban, a jogintézményekben, s a hivatkozásokban – ezek az új kiadás fejleményei.

MULTIDISZCIPLINÁRIS JOGI TANULMÁNYOK - Szmodis Jenő

Szmodis Jenő / Multidiszciplináris jogi tanulmányok Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012, 234p, A/5, ragasztott ISBN 978-963-9988-44-6

Dr. Szmodis Jenő Multidiszciplináris jogi tanulmányok című könyve a hazai elméleti jogi irodalomban úttörő vállalkozásnak számít. A jog jelenségvilágának bemutatását, elemzését a címben is szereplő multidiszciplináris módon közelíti meg. Így a hagyományosnak tekinthető filozófiai, etikai, teológiai, szociológiai, pszichológiai stb. kontextuson túl a kevésbé, vagy egyáltalán nem alkalmazott szociálpszichológiai, kultúrantropológiai, humánetológiai vizsgálódások új értelmezési keretet, lehetőséget biztosítanak a jog tanulmányozásának kitágítására, a korábban a jogelméleti vizsgálódások részéről figyelmen kívül hagyott területeknek a jogfilozófiai diskurzusba való beemelésére.
A könyvet ajánlom nemcsak a jogelméletben járatos kollégák, hanem e kérdések iránt affinitást érző egyetemi hallgatók számára is.

Prof. Dr. Szabadfalvi József
dékán Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 
Különös öröm, hogy Szmodis Jenő munkája a társadalomtudományok részéről értő módon közelít az etológia tudományához. Akik egészen más tudományterületeken próbálják a humánetológiát alkalmazni, nem ritkán radikálisan leegyszerűsített, és így már nem érvényes tételeket kísérelnek meg a saját, szűkebb területükön kamatoztatni, bosszantó félreértésekkel. Szmodis Jenő munkája az összes efféle csapdát sikeresen elkerülte, és legjobb tudásom alapján - miközben új szempontokkal gazdagítja tudományszakának perspektíváját - etológiai szempontból kifogástalan.

Csányi Vilmos
az MTA r. tagja

 

KÉTKEDŐ KRIMINOLÓGIA - A rizikótársadalom kriminálszociológiája - Irk Ferenc

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012, 438p, B/5, ragasztott
ISBN: 978-963-9988-37-8

A 20. század utolsó évtizedeitől az egész világon kezdetét vette egy olyan folyamat, amelynek kimenetele ma még teljességgel ismeretlen. A társadalomformáló erők többsége az új kihívásokra jobbára mégis a korábban megszokott régi válaszokat adja, ami számos kérdést vet fel. Ilyenek a következők:

  • Milyenek az esélyei a növekedésnek, továbbá a sokat hangoztatott fenntartható fejlődésnek?
  • Mi a jövője a nemzetállamoknak a megállíthatatlan globalizációs világban?
  • A korrupciónak, a feketegazdaságnak melyek a valódi okai, s vannak-e hatékony megelőzési módszerei?
  • A terrorizmusnak melyek a nem vallási indítékai, s ezekre adhatók-e válaszok? Ha igen melyek azok?
  • Kik a haszonélvezői és a vesztesei a jelenleg világszerte alkalmazott drogstratégiának?
  • Mi a büntetés célja, és mit ér a büntetés? Melyek azok az életterületek, ahol a hagyományos büntetési szisztéma nyilvánvalóan kudarcot vallott?
  • Ha a kis bűnöket szigorúan büntetjük, mitévők legyünk a sokszorosan súlyosabb bűnökkel? Büntethetők-e ez utóbbiak egyáltalán, s ha nem akkor mit kezdjünk velük?

A kérdések feloldására a kozmopolita kriminológia szemléletének meghonosodása ad esélyt.

DEMOKRATIKUS ÁTMENET A HÁBURÚS BŰNTETTEK ÁRNYÉKÁBAN - Kirs Eszter

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012, 310p, A/5, ragasztott
ISBN 978-963-9988-34-7

Kirs Eszter a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi Jogi Tanszékén oktat, valamint az ENSZ ex-jugoszláv nemzetközi büntető törvényszékén tagja a védelem képviseletének. 2007 és 2009 között résztvevője volt a hágai székhelyű Hague Academy of Internetional Law és a Grotius Centre for Internetional Legal Studies nemzetközi humanitárius és büntetőjogi témájú kutatóprogramjainak. Jelen mű elkészítéséhez gyakorlati tapasztalatokat szerzett 2009-2010-ben az International Center for Transitional Justice nem-kormányzati szervezetnél, New Yorkban, ahová a Fulbright Bizottság támogatásával jutott el a Columbia Law School látogató kutatójaként. A kötet anyagát gazdagították a 2010-ben az Eötvös Ösztöndíj támogatásával, Hágában és Szarajevóban végzett kutatásai.

A kötet a demokratikus átmenet igazságszolgáltatási törekvéseinek intézményi aspektusait tárgyalja. A fegyveres konfliktusokat és az elnyomó rezsimek megdöntését követő büntetőjogi felelősségre vonás kapcsán két intézménytípus, a nemzetközi büntetőbíróságok és a tényfeltáró és békéltető bizottságok működése kerül bemutatásra. A két testület hatáskörének elhatárolását követően a lehetséges együttműködésük jogi kereteit elemzi a szerző. A könyv a dél-szláv térségbe, az apartheid rezsim uralma alatt elkövetett jogsértésekkel elszámoló Dél-Afrikába, a népirtás utáni Ruandába, a polgárháború sújtotta Kelet-Timorba és Sierra Leoneba, valamint Ugandába kalauzolja el az olvasót.

RÓMAI JOGI ALAFOGALMAK - Péter Orsolya Márta

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2011, 207p, B/5, ragasztott
ISBN 978-963-9988-29-3

Címével összhangban a Római jogi alapfogalmak szándékolt rendeltetése az, hogy elsősorban a római jog történetét és institúcióit elsajátítani szándékozó joghallgatókat segítse a tananyag értelmezésében és tanulásában. A mű hangsúlyozottan nem pótolja a részletes ismereteket közvetítő tankönyvet, hiszen a nehezebben érthető, vagy a későbbi tanulmányok során kiemelkedően fontos, római jogi – és részben modern magánjogi - fogalmak magyarázatára szorítkozik. Az egyes címszavak mögött található meghatározások és megállapítások több évszázad jogfejlődésének eredményeit szintetizálják, egyben kitekintést nyújtanak a kortárs magánjog meghatározó jogintézményei, jogelvei felé. Emiatt a kiadvány nem csupán a joghallgatók figyelmére tarthat igényt, hanem érdekességgel bírhat a modern jogot művelő szakemberek, de a római kultúra iránt általában érdeklődő olvasók számára is.

MEDIÁCIÓ A GYAKORLATBAN - Kertész Tibor

Miskolc; Bíbor Kiadó; 2010; 252p; B/5; ragasztott
ISBN 978-963-9988-12-5
 
Örömmel ajánlom figyelmébe Kertész Tibor munkáját. A szerző, aki a Partners Hungary Alapítvány trénere, az Igazságügyi Hivatal mediátorainak mentora és immár több éve a Miskolci Egyetem oktatója is, több mint 100 tréning és több mint 1300 mediációs ülés során megélt tapasztalatainak és kikristályosodott módszereinek esszenciáját foglalta e könyvbe. A kötet három nagy „könyve” a konfliktuskezelés és a mediáció alapfogalmaitól a mediáció különböző megközelítésmódján át vezet el a nehéz helyzetekben illetve szereplőkkel zajló közvetítésben ajánlott módszerekig úgy, hogy közben olyan új fogalmakkal is megismerteti az Olvasót, mint az on-line vagy a virtuális mediáció.
A szerző jól követhető gondolatmenete, szemléletes példái, letisztult fogalmi rendszere, komplex látásmódja, gazdag gyakorlati tapasztalata és biztos elméleti tudása lehetővé teszi, hogy munkáját nagy haszonnal forgathassa az egyetemi hallgató és a már gyakorló mediátor, az érdeklődő „laikus” és a szakmabeli kolléga egyaránt. A könyv külön értéke, hogy mindvégig kiérződik a szerző elkötelezettsége, szakma iránti alázata és az ügyfelekkel szembeni felelősségtudata.

Csemáné Dr. Váradi Erika
dékánhelyettes
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

 

NYELVÉBEN A JOG - Szabó Miklós

Miskolc; Bíbor Kiadó; 2010; 307p; B/5; ragasztott
ISSN 1219-8471 (Prudentia Iuris), ISBN 978-963-9988-08-8

Nyelvében él a nemzet – és nyelvében él a jog. A jogra ez ugyanannyira igaz, hogy a nyelvi szövegek – törvények, ítéletek, szerződések stb. – eltávolítása után alig maradna belőle valami. A Miskolci Egyetem nyelvészeiből és jogászaiból alakult kutatócsoport egy évtizede arra vállalkozott, hogy jogi (rendőrségi es bírósági) beszédhelyzetekben keletkezett megnyilvánulásokat (kihallgatásokat, szembesítéseket) rögzítsen és ezeket interdiszciplináris (analitikai, etnometodológiai, diskurzuselemzési) módszerekkel elemezze. Ennek eredményét tartja kezében az Olvasó. Az elméleti előfeltevésektől a szakirodalom áttekintésén át a konkrét elemzésekig és módszertani megfontolásokig bepillantást nyerhet a kutatásba, s annak ez ideig született eredményeibe. Egyikünk sem gondolja, hogy a munkát befejeztük volna – az első lépést követnie kell a másodiknak, majd a továbbiaknak. Mégis, megérett a helyzet arra, hogy közzétegyük első, vázlatos térképünket, amelyet a jog és a nyelv határterületén, a jogi nyelvhasználat terrénumáról készítettünk.

 

SZOCIÁLIS JOG I. (második kiadás) - Prugberger Tamás, Rácz Zoltán, Sztojkóné Hajdú Edit

Európai és magyar foglalkoztatás támogatási-, és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog (Foglalkoztatás elősegítés, Álláskeresési támogatás, Munkaügyi ellenőrzés)

Miskolc; Bíbor Kiadó; 2009
ISBN 978-963-9634-99-2

Kézirat lezárva: 2009. november 30.

Tartalom:

- Foglalkoztatás támogatáshoz
(segélyezéshez) és a munkaügyi igazgatáshoz tartozó jogintézmények és jogi szabályozásuk jellege;
- Az Európai Szociális Charta;
- AZ UNIÓS (KÖZÖSSÉGI)
JOGHARMONIZÁCIÓ MENETE;
- Munkahelyszerzés, munkaközvetítés, foglalkoztatást biztosító intézkedések,(munkaerőpiac); - Képzés, továbbképzés és átképzés, mint a munkahely megtartásának és az álláshoz jutás megkönnyítésének az eszköze; - A foglalkoztatáspolitika egyéb aktív eszközei; - A munkanélküli és a szociális segélyezés rendszere; - A tömeges felmondás elleni védelem; - A munkanélküliség csökkentését elősegítő foglalkoztatási formák; - Foglalkoztatáspolitikai igazgatás és munkanélküli segélyezés a közép-kelet-európai volt szocialista államokban; - Munkavédelem; - A munkaügyi igazgatás és ellenőrzés rendszere.

 

JOGOSULTSÁGOK - elmélet és gyakorlat         szerkesztette: Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós

Miskolc; Bíbor Kiadó; 2009; B/5; ragasztott
ISSN 1219-8471 (Prudentia Iuris), ISBN 978-963-9634-95-4

E kötet annak a jogelméleti konferenciának az anyagát tartalmazza, amelyet 2008. december 5-én és 6-án tartottunk meg miskolcon, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Bizottsága szervezésében. A konferencia résztvevői elé kitűzött cél a 'jogusultságok' elméleti és gyakorlati kérdéseinek körüljárása volt. A szervezők meghívtak mindenkit, aki e kérdések valamelyikével foglalkozott már, s közülük sokan eleget is tettek a felkérésnek. Bár a konferencia jogelméleti konferenciaként lett meghirdetve, a legkülönfélébb jogterületek és jogtudományok képviselői tatlálkoztak, hogy megvitassák nézetetiket. A jogelméleti nézőpont a tézisek megfogtalmazásának és a vita lefolytatásának szintjében jutott érvényre – abban az igényben, hogy a következtetések az általánosság igényével legyenek megfogalmazhatók. Az előadások tanulmánnyá formált változatát a szerkesztők négy tematikaus egységbe szervezték, melyek: a jogosultságok és a kötelezettségek analitikai összefüggései; a jogosultságok politikai filozófiai igazolása; a jogalanyiság kérdőjelei, valamint a jogosultságok a joggyakorlatban. Azt kívánjuk e tanulmány-füzérekkel bemutatni, hogy a jogusultságok kérdései ma is élő problémaként vannak jelen a jogtumományban, s ígéretes közös tárgyat kínálnak az elméleti és tételes jogtudományok számára egyaránt.

 

A MAGYAR ANTIDISZKRIMINÁCIÓS JOG VÁZLATA - Gyulavári Tamás, Kádár András Miklós


Miskolc; Bíbor Kiadó; 2009; A/5; ragasztott
ISBN 978-963-9634-97-8

A jegyzet, melyet az Olvasó a kezében tart, egy hazánkban fiatalnak számító joganyag, az antidiszkriminációs jog vázlatát nyújtja.

A könyv a hagyományos egyetemi tankönyvekhez képest hangsúlyosabban támaszkodik az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos gyakorlat elemző bemutatására, a vonatkozó joganyagot az ágazati kódex és a törvény által életre hívott Egyenlő Bánásmód Hatóság esetjoga alapján tárgyalja, de kitekint nemzetközi döntésekre, az egyéb releváns belső jogszabályokra és más területeken (így elsősorban a személyiségi jog területén és a munkajogban) született, a téma szempontjából fontos bírósági döntésekre is.

A tankönyv abban a reményben íródott, hogy azt nemcsak egyetemi hallgatók fogják kézbe venni, hanem haszonnal forgatják majd gyakorló jogászok, így az érintett jogterülettel foglalkozó bírák, ügyvédek, jogtanácsosok, és a téma iránt érdeklődő egyéb szakemberek is.