Újdonságok - Bíbor Kiadó

A GLOBÁLIS
ERŐKÖZPONTOK és
a nemzetközi biztonság / Kasznár Attila -

Zalai-Göbölös Noémi

Bíbor Kiadó, 2017, 138 p,
A/5, kartonált

ISBN 978-615-5536-53-3


Fogy. ár.: 1890 Ft

 

A BÍBOR KIADÓ MEGRENDELÉS ESETÉN A POSTÁZÁS KÖLTSÉGÉT ÁTVÁLLALJA!

„Hihetetlen fontos és hiánypótló írás mindazoknak, akiket érdekel, hogy a jövőben milyen veszélyekkel és kihívásokkal kell szembenéznünk, illetve hogyan rendeződik át a világban a biztonságpolitika!”

Novák András, tudósító

 

„Jól tanítható és könnyen tanulható aktuális összefoglalása napjaink legfontosabb biztonságpolitikai kihívásainak.”

Boros Bánk Levente, politológus, a Médianéző ügyvezetője

 

„A könyv elolvasását mindenki számára ajánlom, aki jobban meg szeretné érteni a nemzetközi terrorizmus által generált kihívásokat és kockázatokat a XXI. században.”

Prof. Dr. Gál István László, tanszékvezető, egyetemi tanár, PTE ÁJK

 

„Nagy ívű munkát tart kezében az olvasó. A szerzőpáros ebben a tankönyvben nem kevesebbre vállalkozott, hogy napjaink – globális, regionális és hazai – biztonsági helyzetéről adjon egyfajta ismertetést.”

Dr. Kaiser Ferenc, tanszékvezető, egyetemi docens, NKE NBI

 

„...a fejezetek mindegyike egy-egy konkrét témakör kapcsán azonosítja a lényeges fogalmakat, felvázolja az elméleti vonatkozások releváns ismeretanyagát...”

Dr. Kovács Zoltán András, dandártábornok, az AH főigazgató-helyetteseCsorba Piroska - Arany Miskolc /versek/

Illusztrálta Szaniszlóné Kövesdi Judit /akvarellek/
Miskolc, Bíbor Kiadó, 2017, 184 p., A/5, kartonált borító füllel
ISBN 978-615-5536-44-1
 
Fogy. ár: 2 310.-Ft
 

Életem két meghatározó színtere Szuhakálló és Miskolc.
Az egyik a szülőfalum, ahol gyermekéveimet töltöttem, s ahová – kis kitérő után – visszatértem, hogy közel két évtizedig ott éljek, tanítsak és írjak.
Szuhakálló a lelkem faluja.
A másik a város, ahol középiskolába jártam, ahol dolgozni kezdtem, s ahová 1994-ben visszatértem élni, tanítani és írni.
Miskolc a lelkem fővárosa.

Nem pusztán lakóhelyem. Emlékek kötnek az utcákhoz, épületekhez, terekhez, parkokhoz, szobrokhoz, emberekhez. Néztem a várost a gyermek és a fiatal szemével, aki voltam; a múltat kutató-kereső kíváncsi ember szemével; a jelent érteni akaró felnőtt szemével. Meg akartam ismerni, mert csak azt szerethetjük igazán, amit ismerünk hibáival, fogyatékosságaival együtt.

Miskolc sokszínű, gazdag múltú, gyönyörű város, tele titkokkal, rejtett szépségekkel, értékekkel, érdekes történetekkel. Sok szálból szőtt történelme az ősidőktől máig íródik, s íródni fog akkor is, ha én már nem leszek. Megannyi kinccsel halmozott el engem. A kincsekből versek lettek, sokszínűek, mint a város. Derűsek és borúsak, klasszikusak és formabontóak, játékosak és komolyak, líraiak és groteszkek, pillanatfelvételek és nagy tablók.

Írtam már Miskolcról verset folyóiratokba, antológiákba, írtam prózát (Miskolci sétákMiskolci legendák) – de ez a kötet más, verseiben ott jár-kel, üldögél, ámul, gyönyörködik és sír a szerző is.

„Hazám és én. A szerelem paradoxona valósul meg bennünk: én az övé vagyok, s ő az enyém. Soha birtoklás nem volt még kevésbé önző, mint a miénk” – harminc éve írtam e sorokat.

Miskolc a hazám.

Tizenhatodik kötetem főhajtás előtte.

Csorba Piroska

Jakab Nóra - Mélypataki Gábor - Szekeres Bernadett / A szociálpolitika jogi alapjai a XXI. század társadalmi kihívásainak tükrében

TARTALOM

Előszó

I. Általános rész

1. A szociálpolitika fogalma – a szociálpolitika jogi értelmezése

2. A szociálpolitikát megalapozó tényezők és értékek
2.1. Az egyenlőség
2.2. Szabadság és a biztonság
2.3. Igazságosság
2.4. Szolidaritás

3. A jóléti államok néhány jellemzője
3.1. A jóléti állam hazai modellje és annak válsága

4. Szociális védelem és a szociális ellátó rendszer jellemzői

5. A szociálpolitika rövid történeti pályaképe
5.1. Az ókori előzmények – közösségi szemlélet
5.2. Az ókori előzmények – intézményesített megoldások
5.3. Családi ellátások, generációk, népességpolitika az ókori államokban
5.4. Szociálpolitikai kérdések a középkorban
5.5. Az Újkor és a Polgári kor szociálpolitikája
5.6. Szociálpolitika a XX. század második felében

6. Segélyezésipolitika
6.1. A segélytípusú ellátások formái
6.2. A segélyezés alapelvei

7. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció
7.1. A támogatások és szolgáltatások új rendszere
7.2. Összegzés

8. A jövő egyik útja?: A feltételnélküli alapjövedelem és a szociális ellátórendszer kapcsolata
8.1. A feltétel nélküli alapjövedelem meghatározása
8.2. A feltétel nélküli jövedelem és a segélyezési rendszer kapcsolata

9. Az Európai Unió szerepe a szociálpolitikában
9.1. A szociálpolitika az Európai Unióban
9.2. Elsődleges jogforrások: A Lisszaboni szerződés
9.3. Másodlagos joganyagban található szabályok
9.4. A szociálpolitikai összehangolás jogon kívüli eszközei
9.5. Európa 2020 Stratégia
9.6. Egyéb dokumentumok
9.7. A jövő kihívásai

II. Különös rész
1. A család, mint szociálpolitikai alapfogalom, a családi zavarok jogi kezelése
1.1. A család fogalma társadalomtudományi és jogi szempontból
1.2. A család, mint hivatkozási alap az egyes szociálpolitikai területeken
1.3. A család és az azzal összefüggő fogalmak szerepe a segélyezésben
1.4. Családok támogatása

2. A generációk közötti különbségek – idősek ellátása
2.1. Az idősebb generációkkal szembeni eltartási kötelezettség
2.2. Az idősekről való gondoskodás állami feladatai – a nyugdíj
2.3. Az idősekről való gondoskodás állami feladatai – a segélyezés
2.4. Az idősekről való gondoskodás állami feladatai – alapellátás
2.5. Az idősekről való gondoskodás állami feladatai – szakosított ellátás

3. A nők szociálpolitikai helyzete
3.1. A munkaerőpiaci szegregációról
3.2. Nemzetközi alapok
3.3. Európai Unió szabályozás keretei
3.4. Nők az Alaptörvényben
3.5. A törvény előtti egyenlőség
3.6. Szociális biztonsághoz való jog
3.7. A női szerepekhez kapcsolódó ellátások
3.8. A foglalkoztatott nő munkajogi védelme

4. A szegénység kezelésének jogi eszközei
4.1. A szegénység fogalmi keretei
4.2. A szegénység és a depriváció kapcsolata
4.3. A rászorultsághoz kapcsolódó legfontosabb szociális pénzbeli ellátások
4.4. A rászorultsághoz kapcsolódó legfontosabb
szociális természetbeni ellátások

5. Hajléktalanság kezelése
5.1. Ki a hajléktalan?
5.2. A hajléktalanpolitika tendenciái napjainkban
5.3. A hajléktalanok ellátása – pénzbeli ellátások
5.4. Hajléktalanok ellátása – alapellátás
5.5. A hajléktalanok ellátása – szakosított ellátási formák

6. Gyermekvédelem
6.1. A Gyermekek jogairól szóló ENSZ Egyezmény
6.2. Gyermekek az Alaptörvényben
6.3. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
6.4. A gyermekek védelmének rendszere

7. A fogyatékosság szociálpolitikai összefüggései
7.1. A számok
7.2. Fogyatékosság fogalma
7.3. A fogyatékosságpolitikák jelentőségéről
7.4. A fogyatékosságpolitikák típusai
7.5. A fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon

Felhasznált irodalom

Dr. Kondorosi Ferenc / A XXI. század alkonya - A kockázati társadalom, amelyben élünk

Az új évezred kezdete óta a nemzetközi életben egy sor átfogó és stratégiai természetű jelentős esemény történt, amelyek fontos és hosszan tartó hatást gyakorolnak a nemzetközi politikai és gazdasági helyzet minden aspektusára. Ha a világra tekintünk, az emberiség jövőjét meghatározó nagy sorskérdések váltak a kor fő témáivá. Egyre nagyobb hangsúlyt kapott a globalizáció jelenségei elleni küzdelem, fokozódott a nemzetek versenye a meghatározó szerepekért a világban, az európai országok többségében is egyre hangosabbak lettek az erős nemzettudatot, a közös célokat, az egységes, normakövető társadalmat követelő hangok, megnövekedett az emberi akaratból közvetlenül származó döntések iránti igény az általánosan elfogadottnak és követendőnek tartott elvek, és az emberek fölé helyezett intézmények hatalma ellenében.

A Jelenések Könyvétől Nostradamus jóslatain keresztül egészen Az ember tragédiája alkotójáig folytathatnánk a sort és idézhetnénk tudósokat, prófétákat, költőket, önjelölt hírnököket, akik a világvégét jövendölték, kozmikus katasztrófákat prognosztizáltak, vagy egyszerűen csak összeesküvés-elméleteket gyártottak, háttérhatalmak vízióival riogattak. Nem gondoljuk, hogy a XXI. század korai alkonyával ijesztgetni kéne a mai olvasót. A kockázatok olyan végtelen sora jelentkezett az utóbbi esztendőkben, amelyek képesek elpusztítani a világot.
Milyen erők képesek arra, hogy elpusztítsák a világot, s van-e mentség? A könyv sorra vesz számos világvégét (elő)idéző tényezőt, és szól a mentőkörülményekről is.
A szerző úgy látja: a világvégét idéző sokfajta veszély közül számos közeli és konkrét. Elsősorban a terrorista akciókkal súlyosbított, nukleáris csapásokat és más tömegpusztító fegyvereket alkalmazó háborúk jelenthetnek ilyen veszélyt. Itt az ideje, hogy a fenyegető körülményeket az emberek,a társadalmak békéjéért, biztonságáért felelős államok és vezetőik felismerjék, hatásukat elhárítsák vagy enyhítsék.
Korunkban semmivel nem pótolható felelőssége van az államok vezetőinek: bölcsességük vagy belátásuk, együttműködési készségük sorsdöntő lehet. Tárgyalni kell, ugyanakkor erőt is kell mutatni. Egyszerre kell szövetséget kötni és elhatárolódni. Folyamatosan választani kell jó és rossz között .Ebben lehet támasz a stabil értékrend, az érzelmi háttér, a vallásos hit és a szabad akaratból fakadó felelősségtudat. – A világ nem menthetetlen.

Jakab Nóra - Munkavédelem különös tekintettel a felelősségi kérdésekre

Tankönyv a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterképzési Szak hallgatói számára

Miskolc, 2016, Bíbor Kiadó, 154p, A/5, ragasztott 
ISBN 978-615-5536-30-4 

Tartalomból:

1. A munkavédelem alapjogi vonatkozásai

2. Szabályozás az Európai Unióban

3. A munkavédelmi törvény szabályrendszere

4. A szervezett munkavégzés során bekövetkezett baleset jogágon és jogterületen átívelő jogkövetkezményei - Felelősségi kérdések

5. A munkáltató kártérítési felelőssége a Munka Törvénykönyve alapján

6. A munkáltató kártérítési felelőssége a Kúria joggyakorlatában 

7. A különböző felelősségi rendszerek egymáshoz való viszonya

8. Felhasznált irodalom

A könyv webáruházunkban megvásárolható, ide kattinvta!

Jakab Nóra, Mélypataki Gábor, Szekeres Bernadett - A szociális biztonság nemzetközi kérdései

Jakab Nóra - Mélypataki Gábor - Szekeres Bernadett / Tankönyv a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Alapképzési Szak hallgatói számára

Miskolc, 2016, Bíbor Kiadó, 160p, A/5, ragasztott 
ISBN 978-615-5536-29-8

Tartalom: 

1. A szociális jogok és a szociális biztonság

2. A nemzetközi jopgi szabályozás

3. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerepe a szociális biztonság nemzetközi kérdései terén

4. A szociális biztonság európai jogi szabályozása

5. A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló rendelet

6. Betegmobilitási szabályok és kapcsolatuk a Rendelettel

A könyv webáruházunkban megvásárolható, ide kattinvta!

Jakab Nóra - Az egyenlő bánásmód nemzetközi, európai és magyar összefüggései

Tankönyv a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterképzési Szak hallgatói számára 

Miskolc, Bíbor kiadó, 2016, 166p, A/5, ragasztott 
ISBN 978-615-5536-28-1 

Tartalomból: 

1. Az egyenlő bánásmód alkotmányjogi alapjai

2. Az egyenlő bánásmód szabályozásának nemzetközi alapjai

3. Az egyenlő bánásmód európai jogi szabályai vázlata

4. Az egyenlő bánásmód szabályozása a magyar jogban

5. Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése egyes területeken

6. Helyi esélyegyenlőségi programok

A könyv webáruházunkban megvásárolható, ide kattinvta!

Fedor Vilmos - Miskolc legendái

Ez a könyv olyan emberek történeteit meséli el, akiket mára legendává érlelt az emlékezet, és olyanokét is, akiket e könyv szerzője talált meg újra Miskolcnak, s emel be most a miskolci legendák közé, mert egykoron elhagyni kényszerültek szülővárosukat. Úgy lettek messze földön ismertek, hogy a miskolciak erről mit sem tudtak. Miközben olvassuk a történeteket, ott vagyunk mi is, mert magunkat képzeljük a szereplők helyébe, akik egykoron mertek álmodni és mertek cselekedni. Ott vagyunk az almáskertben a gyermek Dargay Attilával, aki életében először találkozik a rókával, akiről majd egyszer filmet készít. Ott vagyunk, és együtt énekelünk Móra Ferenccel és Móricz Zsigmonddal egy avasi pincében. Ott vagyunk Hollywoodban, amikor Lengyel Menyhért először találkozik Greta Garbóval, és ott vagyunk a szerelmes Dóczy Józseffel, amikor megírja azt a nótáját, melyet a mai napig könnyes szemmel énekelnek a kedvelői. Ott vagyunk legendás királyunk asztalánál a diósgyőri várban, és azt is megtudjuk, melyik az az élőlény, amely a világon egyedüliként viseli Miskolc nevét. Ott vagyunk a múlt századelőn Bécsben, ahol egy miskolci szerzőt ünnepel a közönség, és ott vagyunk egy Minszk melletti haláltáborban, ahol egy filmes legenda gondol vissza szülővárosára, miközben a halált várja.  Hát ilyen ez a könyv. Megsirat és megnevettet, és közben észre sem vesszük, hogy magunk is a legendák részévé váltunk.

A könyv webáruházunkban megvásárolható, ide kattinvta!

Gácsi Zsuzsanna - Mesés Mesék

17 mese gyönyörű illusztrációval.

Tartalom:

A Hétpettyes Katicabogárka

Aranyeső és Rigóka

Hangyalakodalom

Amikor a holdvilág beragyog az ablakon

A bajba jutott legyecske

Kunkorka és a fésű

Felhők versengése az égen

Tűpárna

Atika és Zsuzsika

Az odvas fa

Husi Nyuszi és Öcsi Csibe szerződése

A csodatévő körte

Dióbél Királyfi

Falánk Fanni leckéje

Fecskemadár! Lesz-e még nyár?

Angyal szállt a kispárnámra

Karácsonyi ajándék

A könyv webáruházunkban megvásárolható, ide kattinvta!

Kasznár Attila - Vallás és kormányzat Kínában

A bölcseleti filozófiai-vallási rendszer hatása a XXI. századi kínai politikai rendszerre

Az olvasó egy olyan művet tart a kezében, amely Magyarországon teljesen új aspektusból kívánja megközelíteni a Kínai Népköztársaság belső politikai és társadalmi viszonyait, miközben kitekintést enged a sajátos környezetből eredő nemzetközi pozíciókra is.

A szerző – akinek pályafutását évek óta figyelemmel kísérem – ezáltal túllép egy ország vallási- filozófiai szempontból vizsgált államberendezkedésének puszta bemutatásán, és biztonságpolitika dimenziójába helyezi írását. A monográfia kiterjedten, gyakorlati példákon is elemzi a klasszikus kínai irányzatok, elsősorban a konfucianizmus és az ezzel kombinált kínai tipusú kommunizmus által az ázsiai országban teremtett belpolitika sajátosságait, kiemelve a család, mint társadalmi alapelem szerepét.

A klasszikus filozófia és a modern politika párhuzamba állításával, a tehetséges politológus rámutat a kínai állam korábban a magyar tudományos életben feltáratlanul maradt potenciáljaira, amelyek eredményeként a Kínai Népköztársaság a világ vezető államai közé emelkedhetett, egyben alternatívát is mutat az ázsiai állam jövőbeni bel- és külpolitikai viszonyainak, nagyhatalmi státuszának alakulási lehetőségeit illetően.

Ajánlom Kasznár Attila írását mindazon érdeklődőknek, akiket vonz a biztonságpolitika és az egzotikumokkal teli Ázsia.

Nógrádi György

 
Kasznár Attila a Miskolci Egyetemen szerzett kitüntetéses politikatudományi oklevelet, ezt követően pedig a Pécsi Tudományegyetemen doktorált. A globális biztonságpolitika kérdéseivel 2001 óta foglalkozik. Kutatói tevékenysége középpontjában a kezdetektől fogva a Kínai Népköztársaság politikai rendszere, illetve az ország vallási- filozófiai berendezkedése közötti reláció, valamint az ebből adódó bel- és külpolitikai sajátosságok és a nemzetközi politikai folyamatok állnak. Oktatói ténykedése elsősorban a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetéhez köthető, ahol 2011 óta vesz részt a intézet életében, de korábban a Pécsi, valamint a Szegedi Tudományegyetem meghívott oktatója is volt.

A könyv webáruházunkban megvásárolható, ide kattinvta!

Nagy Anita - Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből

Dr. Nagy Anita jogi tanulmányait 1989–1994 között a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nappali tagozatán végezte. Egyetemi évei alatt Salzburgban és Frankfurtban tartott előadásokat, majd 1992-ben a Bécsi Egyetem Jogtudományi Karán tanult. 1993-ban az Innsbrucki Egyetem Jogtudományi Karán „Európai Integráció” diplomát szerzett. 1994 szeptemberétől a Miskolci Városi Bíróság fogalmazója, és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Deák Ferenc Doktori Iskolájának doktorandája. 1996-ban jeles eredménnyel szakvizsgázott, majd 1997–ben kinevezték a Miskolci Városi Bíróságra büntető ügyszakos bírónak. 1997–ben a Német 

Bíróképző Akadémián töltött bírósági joggyakorlatot. 2002–2005 között a Miskolci Egyetem európai uniós szakjogász posztgraduális képzését végezte el, majd 2008-ban summa cum laude minősítéssel Büntetőeljárásjogból PhD fokozatot szerzett. 2003-tól a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének főállású oktatója, 2009-tól egyetemi docens, az egyetemi büntetőjogi perbeszédversenyek főszervezője.

Kutatási területe a büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában, a kegyelmi eljárás, az electronic monitoring és az „early release.” Erasmus külföldi hallgatóknak szóló kurzusa: Criminal cases in courtroom. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában, Büntetés-végrehajtási jogból PhD témavezető.

Többször volt vendégoktató a kassai Pavol Jozef Šafarik Egyetem Jogtudományi Karán, a grazi Karl Franzens Universität Jogi Karán. 2012-ben elnyerte a „Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója” címet. Nemzetközi szervezetek közül az European Society of Criminology és Confederation of European Probation magyar tagja (CEP). Nemzetközi folyóiratokban szerkesztői tevékenységet végez: Journal of European Probation, és a New Codification of the Criminal law. Számos magyar és külföldi konferencián vett részt és adott elő: így Pozsonyban, Bécsben, Greifswaldban, Grazban, Portóban és Freiburgban.

A jelen monográfia megírása végett 8 ösztöndíjat pályázott meg és nyert el az elmúlt öt évben, így az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (OMAA) ösztöndíjait Bécs, Salzburg és Graz jogi karaira, a Campus Hungary kutatói ösztöndíját, University of Warwick, Faculty of Law, University of Cambridge Institute of Criminology, Prison Research Center (Egyesült Királyság) és Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Németország, Freiburg) kutatói ösztöndíját.

Hajdu Gábor - Nászcsók Káintól

A regény Hajdu Gábor egyetlen nagyregénye, amelyet halála előtt nem sokkal fejezett be. A könyv arról szól, miképpen tette tönkre az átlagember életét az ötvenes évek kommunista diktatúrája. Hogyan szól bele a történelem az egyén életébe, miképpen formálja át. Hogyan lesznek győztesei, de még többen hogyan válnak veszteseivé a háború után kialakult belpolitikai helyzetnek. A szerző a saját édesapjának élettörténetét is felvázolta a könyvben. 

 

A történet a második világháború végén, egy dunántúli településen kezdődik, és az ötvenes évek közepéig tart. A szereplők egy része a rendszer győztese, de csak látszólag. A legtöbb esetben bebizonyosodik, hogy hosszú távon a fojtó légkörben valójában nem lehet érvényesülni. Csak alkalmazkodni lehet. 
A könyv nem könnyű olvasmány. A magyar történelem e sötét időszakának nyomasztó légköre végig ott van a sorok között.
Ez a könyv azokhoz szól, akik emlékezni akarnak a kommunista diktatúra léleknyomorító légkörére. És kötelező olvasmány azoknak a fiataloknak, akik csak ily módon ismerhetik meg ezt a korszakot; akik meg akarják érezni, hogy szüleik, nagyszüleik, hogyan élhették meg a kommunisták uralmát.

ide kattintva megvásárolható

Berényi László - Projektmenedzsment, A projektek szervezetbe illesztése

A projektmenedzsment az utóbbi években központi szerepet játszik a mindennapjainkban, így elengedhetetlenül fontos, hogy az oktatásban is kellő figyelmet kapjon. Ez könyv az elméleti ismeretek mellett gyakorlati módszerek elsajátítására is lehetőséget biztosít, elsősorban a gazdálkodási és műszaki szakos hallgatók számára íródott, de bárki haszonnal forgathatja. Logikus, jól strukturált felépítése az alapoktól a szoftveres támogatásig vezeti végig az Olvasót, a pályázati projektek sajátosságait és a dokumentum sablonokat bemutató fejezetei igazi kuriózumnak számítanak. Mindenkinek szíves gyelmébe ajánlom!

Ligetvári Éva

A gazdálkodó szervezetek számára - méretüktől függetlenül - a projektmenedzsment egy olyan hasznos módszer, mely a szervezet
céljaik elérését, a külső és belső környezeti változásokhoz való alkalmazkodást, a stratégia megvalósítását támogatja, hiszen a szervezetek életében a változtatási, fejlesztési tevékenységek is általában projektek keretein belül valósulnak meg. A projektek
életre hívása így meghatározott céllal történik, ideiglenes természetük mellett is tekintettel kell lenni az egyes életszakaszok fő menedzselési kérdéseire, azaz a projektek megfelelő előkészítésére és tervezésére, a projektek kivitelezéséhez szükséges partnerválasztásra, a projekttervben definiált tevékenységek végrehajtására, illetve a projektek eredményességi és hatékonysági értékelését is magában foglaló lezárásra, utógondozásra. A projektek ezen életszakaszaiban ellátandó feladatok természetéből adódóan könnyen belátható, hogy a projektek menedzseléséhez rendkívül szerteágazó és komplex tudás szükséges.

Dr. Deutsch Nikolett

ide kattintva megvásárolható

Csorba Piroska - Falra hányt borsó

Csorba Piroska gyermek- és kamaszverseivel régóta jelen van az irodalomban. Falra hányt borsó címmel összeállított új könyve folytatja azt a sort, amelyet a Csókolom, jól megnőttem! és a Segítség, felnövök! című, kamaszoknak szóló versesköteteivel elkezdett.
A Falra hányt borsó monológjaiban megszólaló lányok és fiúk – a svéd típusú versek lírai alanyai – keresetlen őszinteséggel, olykor kíméletlenül, olykor humorral tárják fel gondolataikat az őket körülvevő világról, a felnőttekről, társaikról és saját magukról is.
Kevés olyan alkotás van, amely ehhez a korosztályhoz – és erről a korosztályról – szól, ez a kötet azt a folytonossági hiányt hivatott betölteni, ami az óvodás és kisiskoláskorúaknak szóló, ún. „gyermekirodalom” és a „felnőtt” irodalom között van.
A kötet első és utolsó ciklusában a monológokat dialógusok – vagy éppen látszatdialógusok – váltják fel, jelezve a kamasz-felnőtt párbeszéd égetően szükséges voltát.
A versek lélektanilag hitelesen ábrázolják a kamaszok világát, s egyszerre adják meg a hasonló korú olvasóknak a magukra ismerés, a felnőtteknek a megértés lehetőségét, élményét.

Fecske Csaba
József Attila-díjas költő

Varga Sándor - Kedvencünk a rózsásfejű törpepapagáj

Varga Sándor közel 25 éve foglalkozik díszmadarak tenyésztésével, hisz gyerekkorának meghatározó élménye volt első törpepapagájainak gondozása és tenyésztése. Mára már papagájok mellett egyéb díszmadárfajok is benépesítik a folyamatosan növekvő számú madárröpdéit.
Régóta tölt be különböző tisztségeket az országos díszmadártenyésztő szervezetekben, cikkeket publikál és illusztrál szakmai lapokban, online fórumokon. 2007-ben jelent meg Díszmadarak című, gazdag madártartói tapasztalatokon nyugvó szakmai összegzése.
Az állatvilág, illetve az állattenyésztés iránt érzett elhivatottságát bizonyítja agrármérnöki diplomája, és az állattenyésztés- tudományokban szerzett tudományos fokozata is. 
Kedvencéről, a rózsásfejű törpepapagájokról szóló monográfiájában azoknak kíván széleskörű szakmai útmutatást, gyakorlati tanácsokat adni, akik késztetést éreznek tartásukhoz, tenyésztésükhöz. 
A törpepapagájok e fajának magyar nyelvű szakirodalma ilyen részletességgel eddig nem volt elérhető sem könyv-, sem elektronikus formában, annak ellenére, hogy hazánkban és Európa más országaiban is egyre népszerűbb díszmadár, és évről évre egyre többen tenyésztenek, tartanak törpepapagájokat.

Farkas Zoltán - Társadalomelmélet - Az intézményes szociológia elmélete, negyedik kötet

Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete című munkájában Farkas Zoltán egy alapvetően új szemléletmódot képviselő és a szociológiaelméletben kialakult fő szemléletmódokat egyesítő szociológiai társadalomelmélet kidolgozására vállalkozik. Elméletét az intézményes szociológia elméletének nevezi, mert ebben az elméletben bár alapvetően a társadalmi viszonyokból, de végső soron e viszonyokat létrehozó intézményekből magyarázza a társadalmi jelenségeket. Amellett, hogy részletesen kifejti elméletét, rávilágít a különböző szemléletmódokat képviselő szociológiai elméletek sajátos megközelítési módjaira, főbb fogalmaira és összefüggéseire.

Öt kötetben jelenik meg a szerző átfogó, a szociológiaelmélet fő kérdésköreit felölelő munkája. Az előző három kötet után megjelent negyedik kötet a Társadalomelmélet harmadik részét tartalmazza: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek címmel. Ebben a részben a szerző a társadalmi viszonyokkal, a társadalmi és a rendi helyzetekkel, valamint az e viszonyok és helyzetek által meghatározott jelenségekkel – főleg a társadalmi kölcsönhatásokkal, a társadalmi állapotokkal, a társadalmi magatartásokkal és az életmóddal – foglalkozik.

Farkas Zoltán szociológus, kandidátus, habilitált doktor, jelenleg a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének egyetemi docense és az intézet igazgatója.

Kaposvári Bertalan - Juszticia farkasa

Miskolc, Bíbor Kiadó, 2013, 254p, A/5, puhakötés
ISBN 978-963-9988-77-4 

Lévay Bálint ügyvéddel ugyanaz történt meg, mint a bibliai Lázárral: feltámadt különös halálából. Még ki sem pihenhette a kórházban töltött hetek gyötrelmeit, egy rendőrségtől érkező telefonhívás újból ütközetbe szólította, mert az évtizedekkel ezelőtt a hóhér kötelétől a közreműködése révén megmenekült volt védence ismét bajba került. Ettől a pillanattól kezdve nincs megállás, az öreg ügyvéd továbbhalad az igazságszolgáltatás útvesztőin. A fia védelmében gyilkossá lett anya ügyében arra kellett választ adnia, hogy mikor és milyen mértékben jogos a védelem egy becstelen támadás ellen. A halálos kór szorításában vergődő ember pedig miért nem kaphat segítséget ahhoz, hogy megszabadulva kínoktól, békésen mehessen el. A végletesen sötét történetek áramából végül előbukkan egy különös sorsú asszony, egy prostituált anya gyermekének biztatóbbnak látszó jövőbe vezető útja is. Az aggastyán korba lépett ügyvéd a felesége, Lídia támogatásával keresi az igazságszolgáltatásban az igazságot, amelyből az ókori bölcs szerint annyi van, ahány levél a fán. A regény egyúttal kérdéseket is felvet az igazságszolgáltatással kapcsolatban: miért nem egységes az ítélkezés, ebben mi a törvényt hozó és mi az igazságot osztó szerepe?!

Leszkoven László
Magyar népmeséink - mindennapi útmutatóink

Miskolc, Hatra Mag Kft., 2013, 116p
ISBN 978-963-08-7347-5

A gyermekeink életében a mese nagyon fontos szerepet tölt be. A mesék világa ma is élni tanít, rádöbbent az egyéni döntések és tettek fontosságára, nélkülözhetetlenségére – a személyes erőfeszítés horderejét hangsúlyozza.

„A kisgyerek, miután eljutott az érzelmeknek arra a fejlődési fokára, ahol már más emberek sorsa is érdekli őt, a mesében ismerkedik meg a másokért való aggodalom, az örvendező együttérzés érzelmeivel, az igazságosság, a bátorság, a hűség fogalmával, az elnyomó erőszak elleni gyűlölettel, és megszerzi magának azt az optimizmust, melyre a gonosz hatalmak elleni küzdelemben majdan szüksége lesz.” (Petrolay Margit)

Leszkoven László könyvében a magyar népmeséket ajánlja a kortársainak, azaz kisgyermekes szülők figyelmére számít.

Arra biztat mindenkit, hogy bátrabban válasszanak mesélni valót a csodálatos magyar népmesei hagyományok kimeríthetetlen kincstárából, hiszen a magyar gyermekeket magyarul gondolkodva és magyarul gondolkodtatva kell tanítani. Nincs ebben semmi különleges és nehéz, a folyamat egyszerűen csak természetes – hiszen magyar.

Borkuti László